Hirsch
Hevea
Ref. 40458800-2-20

1 500 Kč
Bản rộng của dây đeo
20 mm

Hẹn gặp gỡ

Chỗ gặp gỡ
Chi nhánh cửa hàng

Xác mình còn hàng

Dây đồng hồ Hirsch
Hevea

Bảo hành:
24 Tháng
Bản rộng của dây đeo:
20 mm