Informácie o spracovávaných osobných údajoch a ich ochrane

V tomto prehľade nájdete informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, prečo ich spracovávame a ako zaisťujeme ich ochranu.

1         Kto vaše údaje spracováva? 

Hodinářství Bechyně s.r.o.

so sídlom V jámě 699/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 247 41 515

2         Prečo vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše údaje spracovávame prevažne preto, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať služby, o ktoré ste prejavili záujem.

Konkrétne môže ísť o nasledujúce účely:

 • rezervácia vybraných produktov a následné kontaktovanie v okamihu, keď je rezervovaný produkt dostupný;
 • poskytovanie služieb servisu a súvisiaca komunikácia;
 • zasielanie obchodných oznámení vrátane zaujímavostí zo sveta hodiniek alebo ponúk nových produktov (pričom každé takéto oznámenie obsahuje možnosť jednoduchého odhlásenia);
 • zlepšovanie kvality našich služieb a príprava nových;
 • zobrazovanie relevantných reklám zodpovedajúcich vašim záujmom a preferenciám;
 • vykonávanie analýz a meranís cieľom zistiť, ako sa naše služby (najmä webové stránky) používajú.

3         Aké vaše osobné údaje spracovávame?

Zhromažďujeme a spracovávame len údaje, ktoré potrebujeme na poskytovanie služieb, o ktoré ste prejavili záujem, a na hore uvedené účely.

V prevažnej väčšine prípadov tak ide o informácie, ktoré nám sami oznámite pri osobnej návšteve nášho obchodu alebo na našich webových stránkach, a všeobecné údaje súvisiace s vaším pohybom na našich webových stránkach. Konkrétne môže ísť o nasledujúce informácie:

 • meno a priezvisko, prípadne aj titul;
 • pohlavie;
 • firma a pozícia (ak nám tieto údaje poskytnete);
 • e-mailová alebo klasická adresa, prípadne krajina aktuálneho pobytu;
 • telefónne číslo;
 • vaše záľuby (ak nám tieto údaje poskytnete);
 • váš podpis (pri udelení súhlasu v predajni);
 • história zakúpených produktov a využitých služieb;
 • IP adresa (pri návšteve nášho webu);
 • súbory cookies (pri návšteve nášho webu, ak si ich používanie nezakážete);
 • číslo účtu/platobnej karty (pri využití možnosti bezhotovostnej platby).

4         Čo nás oprávňuje vaše osobné údaje zhromažďovať?

Vaše osobné údaje spracovávame len v prípadoch, keď na to máme legitímne dôvody a jednoznačné zákonné oprávnenie, a len v rozsahu nutnom na splnenie účelu, na ktorý ste nám ho poskytli. V obvyklých prípadoch pôjde o spracovanie osobných údajov, ktoré:

 • je nutné na plnenie uzavretej zmluvy alebo na jej uzavretie;
 • prebieha na základe nášho oprávneného záujmu (personalizácia ponuky na webových stránkach, priamy marketing a pod.);
 • sa deje na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili; alebo
 • sa vyžaduje na splnenie našej zákonnej povinnosti (vo výnimočných prípadoch).

5         Kde sú vaše osobné údaje uložené a ako sú zabezpečené?

Väčšina vašich osobných údajov sa bude spracovávať v našich elektronických informačných systémoch, kde sú bezpečne uložené v zašifrovanej podobe a prístup k nim majú len oprávnení užívatelia, ktorí ich potrebujú poznať na účel, na ktorý ste nám svoje osobné údaje poskytli. Ide najmä o:

 • ERP systém (finančné informácie, servisné požiadavky a pod.);
 • CRM systém (žiadosti, komunikácia);
 • systém pre priamy marketing; alebo
 • e-mailový systém.

Niektoré osobné údaje môžu byť uložené taktiež v papierovej podobe, a to buď na prechodný čas nutný na ich prenesenie do našich elektronických systémov, alebo trvale. Fyzické dokumenty obsahujúce osobné údaje sú vždy chránené pomocou vhodných opatrení zodpovedajúcich miere ich citlivosti (najmä uloženie pod zámkom). Vyraďované papierové dokumenty obsahujúce osobné údaje sa vždy skartujú.

Ochranu súkromia berieme veľmi vážne a na zabezpečenie všetkých osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, používame v primeranej miere všetky odporúčané postupy a opatrenia. Napriek tomu sa nikdy nedá zaručiť, že k úniku osobných údajov nedôjde. Okrem iného aj z tohto dôvodu nikdy nezhromažďujeme a nespracovávame žiadne skutočne citlivé informácie a vždy postupujeme tak, ako by sme chceli, aby druhí nakladali s našimi vlastnými osobnými údajmi.

6         Kto bude mať prístup k vašim údajom?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prístup k nim tak budú mať len naši zamestnanci, ktorí ich potrebujú poznať na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, a v určitých prípadoch tiež starostlivo vybraní partneri, ktorí pre nás zaisťujú určité služby. Všetci takíto partneri sú zmluvne viazaní k tomu, aby pri spracovaní vašich osobných údajov dodržovali rovnako prísne pravidlá, ako keby sme údaje spracovávali priamo my.   

K vašim osobným údajom môžu mať v nutnom rozsahu prístup tieto tretie strany:

 • poskytovatelia našich IT riešení a systémov;
 • prevádzkovatelia platobných brán a systémov;
 • partneri, ktorí pre nás zaisťujú personalizáciu reklám a analytiku návštev našich webových stránok; a
 • kuriérske spoločnosti, s ktorými spolupracujeme na vybavovanie vašich objednávok.

V celkom výnimočných a presne definovaných prípadoch môžeme byť na základe záväzných právnych predpisov povinní odovzdať určité vaše osobné údaje tiež rôznym orgánom štátnej moci (napr. colnej správe a pod.).  

7         Ako dlho vaše údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať počas obdobia, keď budete aktívne využívať naše služby, a z obchodných dôvodov ešte ďalšie 3 roky potom.

Osobné údaje poskytnuté na základe vášho súhlasu budeme spracovávať počas 10 rokov (ak udelený súhlas neodvoláte skôr, čo môžete urobiť kedykoľvek – pozri čl. 9) alebo dlhšie, ak nám udelený súhlas následne obnovíte.

Osobné údaje, ktoré musíme spracovávať na základe platných právnych predpisov, budeme spracovávať počas obdobia, ktoré vyžadujú príslušné predpisy. Tieto údaje nie sme oprávnení zmazať ani v prípade žiadosti z vašej strany.

V tejto súvislosti by sme radi pripomenuli, že osobné údaje nevyhnutné na:

 • riadne poskytnutie vami objednaných služieb; alebo
 • splnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi vami a nami alebo z všeobecne záväzných právnych predpisov

musíme bez ohľadu na ďalšie spracovávať počas obdobia stanoveného príslušnými právnymi predpismi.

Údaje získané v súvislosti s využitím našich služieb alebo pri registrácii na našich webových stránkach, ktoré nie sú na poskytnutie príslušnej služby nutné (napr. prehľad záujmov, prezerané produkty a pod.), spracovávame:

 • počas obdobia platnosti súhlasu, ak sme ich získali na základe vášho súhlasu; alebo
 • počas maximálne päťdesiatich mesiacov, ak sme ich získali iným spôsobom (napr. počas vášho pohybu na našich webových stránkach).

8         Musím svoje osobné údaje poskytnúť?

Svoje osobné údaje nám oznamujete vždy dobrovoľne. Bez ich poskytnutia z vašej strany však nemusíme byť schopní poskytovať vám určité služby (napr. kontaktné údaje na vybavenie reklamácie).

Zhromažďujeme len osobné údaje nutné alebo napomáhajúce poskytovaniu služieb, ktoré sa chystáte využiť. Vždy však máte možnosť rozhodnúť sa nám svoje osobné údaje neodovzdať.

9         Je nutný môj súhlas? Ako ho môžem poskytnúť a prípadne odvolať?

Na zhromažďovanie a spracovávanie vašich osobných údajov nepotrebujeme nutne váš súhlas. Spracovanie niektorých údajov sa vyžaduje zo zákona, je nutné na poskytnutie služby (napr. číslo platobnej karty pri bezhotovostnej platbe – bližšie informácie nájdete v čl. 4) alebo prebieha na základe nášho oprávneného záujmu.

V prípadoch, keď to považujeme za etické, vás však o udelenie dobrovoľného súhlasu požiadame. Ten nám poskytujete vždy slobodne, na konkrétny účel a s vedomím toho, ako sa bude s vašimi osobnými údajmi nakladať. (Tieto informácie poskytuje tento prehľad.) Súhlas môže byť poskytnutý v papierovej podobe pomocou nášho štandardného formulára alebo elektronicky – prostredníctvom našich webových stránok, aplikácie na tablete či telefóne a pod.

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek a bez udania dôvodov odvolať, a to buď zaslaním e-mailovej správy na adresu oou@hodinarstvibechyne.cz, alebo využitím inej možnosti ponúkanej v našich elektronických oznámeniach alebo na našich webových stránkach. Odvolanie súhlasu nemá spätnú účinnosť a týka sa len ďalšieho spracovávania vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu rovnako nemá vplyv na prípady, keď vaše osobné údaje môžeme či musíme spracovať na inom právnom základe (napr. na plnenie zmluvy, splnenie našich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a pod.).

10         Aké práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Na svoje osobné údaje, ktoré nám poskytnete, máte práva zakotvené v GDPR a platných právnych predpisoch. Ide najmä o:

 • právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas;
 • právo požadovať opravu či doplnenie osobných údajov;
 • právo požadovať obmedzenie spracovania;
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
 • právo byť informovaní o narušení bezpečnosti osobných údajov;
 • právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“); a
 • právo informovať sa o tom, ktoré vaše osobné údaje spracovávame.

Niektoré z uvedených práv môžete uplatniť len v určitých prípadoch a pri zohľadnení obmedzení vyplývajúcich z platných predpisov.

11         Informácie o používaní cookies

Naše webové stránky využívajú pre väčší komfort poskytovaných služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti tzv. cookie.

Ako cookie (anglicky koláčik či sušienka) sa označuje krátky textový súbor, ktorý webová stránka odošle prehliadaču, ktorý ho uloží na vašom počítači. Pri každej ďalšej návšteve stránok prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

Cookies bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, ukladá sa do nich obsah „nákupného košíka“ v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a pod. Každý cookie obsahuje informáciu o tom, ako dlho ho má prehliadač uchovávať; tento čas sa môže pohybovať od jednorazového použitia až po niekoľko rokov.

Cookies neslúžia na získavanie žiadnych citlivých osobných údajov ani na to, aby sme vás identifikovali ako konkrétnu osobu. Neviažu sa priamo na vaše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú vaše prihlasovacie údaje. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené, a to vrátane zhromaždených údajov.

Náš web využíva cookies spoločnosti Google. Bližšie informácie o týchto cookies a spôsobe ich používania spoločnosťou Google zistíte tu.

Bežné webové prehliadače umožňujú správu cookies – a to tak ich zakázanie, ako aj správu jednotlivých cookies. Detailnejšie informácie nájdete v pomocníkovi svojho prehliadača. Ak si v prehliadači používanie cookies nezakážete, budeme mať za to, že súhlasíte s využívaním cookies umiestnených na našich webových stránkach.

12       Sekce Rolex

Pri navigácii v sekcii Rolex na našich webových stránkach môžete komunikovať s vloženými sekciami z webu www.rolex.com. V takomto prípade platia iba Zásady ochrany osobných údajov a Zásady použitia cookies podľa webu www.rolex.com.

13        Ako sa odhlásiť z priameho marketingu alebo uplatniť svoje práva?

Odhlásenie z priameho marketingu je veľmi jednoduché – v každej správe, ktorú od nás dostanete, nájdete odkaz umožňujúci odhlásenie jedným kliknutím.

Na uplatnenie svojich práv môžete použiť e-mailovú adresu oou@hodinarstvibechyne.cz.

13         Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať:

 • e-mailom na adrese oou@hodinarstvibechyne.cz; alebo
 • poštou na adrese: Hodinářství Bechyně, V jámě 699/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město. List adresujte k rukám zamestnanca povereného ochranou osobných údajov.

Kvôli ochrane osobných údajov môžeme pred odpoveďou požadovať preukázanie vašej totožnosti.