Thông tin về xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Trong mục này bạn sẽ được biết thông tin chúng tôi xử lý những số liệu cá nhân nào của bạn, lý do xử lý những số liệu đó và cách thức bảo vệ chúng.

1         Ai sẽ xử lý dữ liệu của bạn? 

Cty Hodinářství Bechyně s.r.o.

trụ sở tại V jámě 699/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Mã DN: 247 41 515

2         Lý do chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân chủ yếu để cung cấp cho bạn những dịch vụ mà bạn quan tâm.

Cụ thể là cho những mục đích sau đây:

 • đặt các sản phẩm được lựa chọn và sau đó liên lạc thông báo khi sản phẩm đặt đã có;
 • cung cấp dịch vụ và sửa chữa và công việc giao dịch liên quan;
 • gửi thông tin thương mại kể cả những điều thú vị về thế giới đồng hồ hoặc chào hàng sản phẩm mới (bao gồm cả hướng dẫn dễ dàng hủy nhận những thông tin đó);
 • cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi và đưa ra dịch vụ mới;
 • đăng quảng cáo liên quan nhu cầu và sở thích của bạn;
 • phân tích và đánh giá việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi (đặc biệt là các trang web).

3         Chúng tôi sẽ xử lý những dữ liệu cá nhào của bạn?

Chúng tôi chỉ thu thập và xử lý những dữ liệu chúng tôi cần để cung cấp dịch vụ mà bạn quan tâm và cho những mục đích nêu trên.

Phần lớn đó là những thông tin mà bạn cung cấp khi đến thăm cửa hàng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi, và những dữ liệu chung về lộ trình của bạn trên trang web của chúng tôi. Cụ thể đó có thể là những thông tin sau:

 • tên và họ, học vị
 • giới tính
 • công ty và vị trí làm việc (nếu bạn cung cấp thông tin này cho chúng tôi)
 • địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ liên lạc, quốc gia đang sinh sống
 • số điện thoại
 • sở thích của bạn (nếu bạn cung cấp thông tin này cho chúng tôi)
 • chữ ký của bạn (khi xác nhận đồng ý tại cửa hàng)
 • lịch sử các sản phẩm đã mua và dịch vụ đã sử dụng
 • địa chỉ IP (khi vào thăm trang web của chúng tôi)
 • tệp cookies (khi vào thăm trang web của chúng tôi trừ khi bạn không đồng ý cho phép sử dụng)
 • số tài khoản / thẻ tín dụng (khi thanh toán bằng chuyển khoản)

4         Cơ sở nào cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi chỉ được phép xử lý số liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp có lý do chính đáng và luật pháp cho phép một cách rõ ràng và chỉ trong phạm vi cần thiết để đáp ứng mục đích mà bạn cung cấp thông tin. Thông thường đó sẽ là việc xử lý dữ liệu cá nhân với những mục đích sau đây:

 • những số liệu cần thiết trước khi ký hợp đồng hoặc để ký hợp đồng;
 • số liệu được xử lý trên cơ sở nhu cầu hợp pháp của chúng tôi (cá nhân hóa chào hàng trên trang web, tiếp thị trực tiếp, v…);
 • số liệu được xử lý trên cơ sở đồng ý của khách hàng; hoặc
 • những thông tin được yêu cầu để đáp ứng nghĩa vụ của chúng tôi do luật pháp qui định (trong những trường hợp ngoại lệ).

5         Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ ở đâu và được bảo vệ như thế nào?

Phần lớn những dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý trong hệ thống thông tin điện tử của chúng tôi và được lưu trữ an toàn dưới dạng mã hóa và chỉ có những người có thẩm quyền mới được truy cập để có thông tinh cho mục đích mà chính vì mục đích đó bạn đã cung cấp dữ liệu cho chúng tôi. Trước hết đó là các hệ thống:

 • hệ thống ERP (thông tin tài chính, yêu cầu dịch vụ v.v…);
 • hệ thống CRM (nhu cầu, liên lạc);
 • hệ thống tiếp thị trực tiếp; hoặc
 • hệ thông e-mail.

Một số dữ liệu cá nhân cũng có thể được lưu trữ dưới dạng văn bản, và sau một thời gian nhất định nó được chuyển sang hệ thống điện tử  hoặc vĩnh viễn ở dạng văn bản. Các văn bản có chứa dữ liệu cá nhân luôn được bảo vệ bằng biện pháp thích hợp tương ứng độ nhạy cảm của dữ liệu (đặc biệt được để trong tủ có khóa). Tài liệu bị loại bỏ có có chứa số liệu cá nhân luôn được đưa vào máy nghiền giấy.

Chúng tôi rất coi trọng  việc bảo vệ quyền riêng tư và để bảo mật tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có được, chúng tôi sử dụng mọi trình tự và biện pháp được qui định theo mức độ phù hợp. Tuy nhiên không thể đảm bảo là sẽ không xảy ra rò rỉ dữ liệu cá nhân. Chính vì lý do này và cả những lý do khác, chúng tôi không bao giờ thu thập và xử lý bất kỳ thông tin thực sự nhạy cảm nào và chúng tôi luôn làm theo cách như chúng tôi muốn người khác xử lý số liệu cá nhân của chính bản thân mình.

6         Ai được tiếp cận với dữ liệu của bạn?

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Bởi vậy chỉ có nhân viên của chúng tôi được quyền truy cập vào những thông tin đó, khi họ cần phải biết những thông tin cho mục đích mà chúng được thu thập và trong một số trường hợp cả những đối tác được lựa chọn cẩn thận cung cấp một số dịch vụ cho chúng tôi. Tất cả các đối tác đều được ràng buộc theo hợp đồng để tuân thủ qui tắc nghiêm ngặt khi xử lý dữ liệu của bạn như thể chính chúng tôi xử lý chúng.  

Trong phạm vị cần thiết, các bên thứ ba sau đây được tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn:

 • nhà cung cấp giải pháp và hệ thống IT cho chúng tôi;
 • nhà điều hành hệ thống và cổng thanh toán;
 • các đối tác cung cấp dịch vụ cá nhân hóa quảng cáo và phân tích lượng truy cập trang web của chúng tôi; và
 • công ty chuyển phát nhanh hợp tác với chúng tôi để thực hiện đơn đặt hàng của bạn.

Trong những trường hợp ngoại lệ và được xác định rõ ràng, theo qui định pháp lý, chúng tôi có thể có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho những cơ quan nhà nước khác nhau (ví dụ cơ quan hải quan, v.v…).  

7         Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn trong suốt thời gian bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và vì những lý do kinh doanh trong 3 năm sau đó.

Trên cơ sở đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân được cung cấp trong thời gian 10 năm (nếu bạn không rút lại đồng ý trước thời hạn đó, bạn có thể hủy bỏ đồng ý bất kỳ lúc nào – xem Điều 9) hoặc lâu hơn nếu sau đó bạn gia hạn sự đồng ý của mình.

Những số liệu cá nhân mà chúng tôi có nghĩa vụ xử lý theo qui định pháp lý sẽ được thực hiện trong thời hạn mà luật pháp qui định. Chúng tôi không được phép xóa những dữ liệu đó ngay cả khi bạn yêu cầu.

Nhân đây chúng tôi muốn thông báo với bạn là dữ liệu cá nhân cần thiết trong các trường hợp sau đây:

 • cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu; hoặc
 • hoàn thành nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ hợp đồng giữa bạn và chúng tôi hoặc theo những qui định pháp lý

chúng tôi có nghĩa vụ xử lý chúng bất kể mọi sự không chấp thuận trong thời gian mà luật pháp qui định.

Các số liệu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc khi đăng ký trên các trang web của chúng tôi mà không bắt buộc trong quá trình cung cấp dịch vụ tương ứng (ví dụ tổng quan sở thích, việc truy cập sản phẩm, v.v...) thì chúng tôi sẽ xử lý:

 • trong thời gian mà bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý các số liệu đó; hoặc
 • trong thời gian tối đa là năm mươi tháng nếu chúng tôi có được những thông tin đó bằng cách khác (ví dụ trong thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi).

8         Tôi có phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình?

Bạn cần cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi một cách tự nguyện. Nếu bạn không cung cấp những dữ liệu đó thì chúng tôi không thể cung cấp một số dịch vụ cho bạn (ví dụ địa chỉ liên lạc để giải quyết khiếu nại).

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cần thiết hỗ trợ trong việc cung cấp các dịch vụ mà bạn muốn sử dụng. Tuy nhiên bạn luôn được quyền quyết định có muốn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình.

9         Sự đồng ý của tôi có cần thiết không? Làm sao có thể đưa ra và rút lại đồng ý?

Chúng tôi không nhất thiết cần sự đồng ý của bạn trong việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Việc xử lý một số dữ liệu luôn là bắt buộc theo qui định của luật pháp, đó là điều cần thiết để cung cấp dịch vụ (ví dụ số thẻ tín dụng khi không thanh toán bằng tiền mặt –  bạn có thể xem thông tin chi tiết tại Điều 4) hoặc được thực hiện trên cơ sở hợp pháp của chúng tôi.

Có trường hợp chúng tôi hỏi ý kiến bạn theo phép lịch sự, chúng tôi đề nghị bạn tự nguyện đồng ý. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân một cách tự nguyện cho mục đích cụ thể và biết rõ cách thức chúng tôi xử lý chúng. (Mục này cùng cấp những thông tin đó.) Bạn có thể đồng ý bằng văn bản qua những tờ mẫu sẵn có của chúng tôi hoặc bằng hình thức điện tử – thông qua những trang web, ứng dụng trên máy tính bảng hoặc điện thoại v.v…

Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể rút lại việc đồng ý cho xử lý số liệu cá nhân và không cần đưa ra lý do hủy bỏ đó bằng cách gửi thư vào địa chỉ e-mail oou@hodinarstvibechyne.cz, hoặc sử dụng các tùy chọn thông tin điện tử khác hay trên các trang web của chúng tôi. Việc rút lại đồng ý không có tác dụng hồi ngược thời gian mà chỉ liên quan đến việc xử lý tiếp theo dữ liệu cá nhân của bạn. Đồng thời việc hủy bỏ đồng ý không ảnh hưởng đến những trường hợp mà chúng tôi có thể hoặc phải xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo qui định pháp luật (ví dụ để ký hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ những qui định pháp luật v.v...).

10   Bạn có những quyền gì đối với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân?

Đối với dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn có quyền như được qui định trong Luật bảo vệ số liệu cá nhân GDPR và những qui định pháp lý hiện hành. Trước hết là:

 • quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào;
 • quyền yêu cầu sửa chữa hoặc bổ sung dữ liệu cá nhân;
 • quyền yêu cầu hạn chế xử lý số liệu cá nhân;
 • quyền phản đối việc xử lý số liệu cá nhân;
 • quyền được thông báo về việc vi phạm bảo mật dữ liệu cá nhân;
 • quyền xóa bỏ dữ liệu cá nhân (quyền được „quên“); và
 • quyền được thông báo về cách thức xử lý dữ liệu thông tin của bạn.

Bạn có thể áp dụng một số quyền trên đây chỉ trong một số trường hợp nhất định và với những hạn chế được điều chỉnh theo qui định hiện hành.

11   Thông tin về sử dụng tệp cookies

Để thuận tiện hơn trong việc cung cấp dịch vụ, cá nhân hóa quảng cáo và phân tích lượng truy cập, trang web của chúng tôi sử dụng kỹ thật tệp cookie.

Cookie (tiếng Anh có nghĩa là bánh qui) để chỉ một tệp văn bản ngắn mà trang web gửi đến duyệt trình lưu lại trên máy tính của bạn. Mỗi lần truy cập trang web sau đó trình duyệt sẽ gửi dữ liệu trở lại máy chủ.

Cookies thường được sử dụng để phân biệt từng người sử dụng, lữu trữ trong đó nội dung „giỏ mua hàng“ trong các cửa hàng điện tử, sự lựa chọn của người tiêu dùng v.v... Mỗi cookie bao gồm thông tin về thời gian lưu trữ của trình duyệt; thời gian này có thể dao động từ một lần sử dụng đến vài năm.

Cookies không sử dụng để lấy bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào cũng như không dùng để nhận dạng bạn là người cụ thể nào. Chúng không liên kết trực tiếp đến tên hoặc địa chỉ e-mail của bạn, nhưng chúng thường bao gồm số liệu đăng nhập của bạn. Cookies không được bảo mật và kể cả đối với những số liệu được thu thập.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookies của cty Google. Bạn có thể truy cập tại đây thông tin chi tiết về những tệp cookies này và cách sử dụng chúng của cty Google.

Các trình duyệt web thông thường cho phép quản lý của cookies –  kể cả việc ngăn cản cũng như quản lý từng cookies. Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết trong phần trợ giúp trình duyệt của bạn. Nếu trình duyệt của bạn không ngăn cản việc sử dụng cookies thì chúng tôi coi như bạn đồng ý việc sử dụng cookies cài đặt trên các trang web của chúng tôi.

12   Thương hiệu Rolex

Khi tìm kiếm trong phần thương hiệu Rolex trên trang web của chúng tôi bạn có thể giao tiếp với những phần được chèn từ trang web www.rolex.com. Trong trường hợp đó chỉ áp dụng Nguyên tắc bảo mật dữ liệu cá nhânNguyên tắc tự lưu cookies theo trang web www.rolex.com.

13   Làm cách nào để thôi nhận tiếp thị trực tiếp hoặc áp dụng quyền của mình?

Việc rút khỏi tiếp thị trực tiếp là rất đơn giảm – trong mỗi thông tin nhận được bạn có thể thấy liên kiết hủy nhận tiếp thị chỉ bằng một lần nhấp.

Để áp dụng quyền của mình bạn có thể sử dụng địa chỉ e-mail oou@hodinarstvibechyne.cz.

14   Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?

Nếu bạn có bất lỳ thắc mắc nào liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có thể liên lạc với chúng tôi:

 • qua e-mail tại địa chỉ oou@hodinarstvibechyne.cz; hoặc
 • qua đường bưu điện tại địa chỉ: Hodinářství Bechyně, V jámě 699/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Thư gửi cho nhân viên chịu trách nhiệm về vấn đề bảo vệ số liệu cá nhân.

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, trước khi trả lời, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xuất trình giấy chứng minh danh tính.