Hradec Králové — Karla Tomana 46/6

T2—T6 (10—17:30) T7—CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
1.—8.7. (đóng cửa)