Hradec Králové — Karla Tomana 46/6

T2—T6 (10—17:30) T7—CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
20.6. (Mở cửa 10—13) 1.—5.7. (đóng cửa)

Những chỗ khác

Praha-Václavské náměstí 776/10

Praha - Václavské náměstí 776/10

T2 (đóng cửa) T3—T7 (10—17:30) CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
1.—6.7. (đóng cửa)
Praha-Štěpánská 630/57

Praha - Štěpánská 630/57

T2—T6 (10—17:30) T7—CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
1.—5.7. (đóng cửa)
Brno-Masarykova 319/8

Brno - Masarykova 319/8

T2—T6 (10—17:30) T7—CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
1.—5.7. (đóng cửa)
České Budějovice-Kněžská 72/21

České Budějovice - Kněžská 72/21

T2—T6 (10—17:30) T7—CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
1.—5.7. (đóng cửa)
Ostrava-28.října 207/49

Ostrava - 28.října 207/49

T2—T6 (9—18) T7—CN (đóng cửa)
Thời gian làm việc sẽ thay đổi
20.6. (Mở cửa 9—12) 1.—5.7. (đóng cửa)